NADZOR

  Gea-Consult: Grad Pišece
  Gea-Consult - nadzor
  NADZOR
  Strokovni nadzor:
  • Uvedba izvajalca v del
  • Organiziranje in izvajanje strokovnega nadzora za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter opremo ves čas izvajanja gradbenih del,
  • Strokovni nadzor nad gradnjo ter kontrola dodatnih del,
  • Nadzor nad izvajanjem del v skladu s potrjeno dokumentacijo, tehničnimi in posebnimi pogoji, zahtevano kvaliteto del (po Zakonu o graditvi objektov),
  • Preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov,
  • Sistematičen pregled z zbiranjem atestov in poročil, ki jih predloži izvajalec za opravljena dela ter vgrajene materiale,
  • Naročanje morebitnih potrebnih dodatnih atestov ter ukrepanje v zvezi s tem,
  • Koordinacija med naročnikom, projektantom, izvajalci, podizvajalci in pristojnim konservatorjem,…
  • Sodelovanje pri morebitnih intervencijskih posegih,
  • Skupaj z izvajalcem del pripraviti podrobnejši terminski in finančni plan, za spremljanje izvajanja del mora nadzor sestaviti ustrezno tabelo – terminski plan, kjer bo ažurno spremljana količinska in finančna realizacija del na objektu.
  • Operativno spremljanje terminskega in finančnega plana izvajanja del na objektu ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih in realizacija pripomb predstavnika naročnika,
  • Vodenje tedenskih koordinacij izvajalcev del, predstavnikov nadzora, investitorja in pristojnega konservatorja, ki se bo vršilo na lokaciji gradbišča, za kar izvajalec izdela zapisnik, ter za investitorja tedensko poročilo v katerem tekoče podaja informacije o poteku investicije
  • Izdelava poročil o izvedenih aktivnostih za investitorja

  Finančni nadzor:

  • Izvajanje finančnega nadzora,
  • Vse analize, potrebe v zvezi s finančnim nadzorom,
  • Količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in računov na osnovi finančnega plana, pogodbenih vrednosti in dejansko izvršenih del,
  • Potrjevanje situacij in posredovanje le-teh v potrditev naročniku in izplačilo, skladno z roki določenimi v pogodbi, ki jo je naročnik sklenil z izvajalcem GOI del Predložitev podatkov in dokumentov investitorju v izplačilo,
  • Predložitev podatkov in dokumentov investitorju za knjiženje osnovnih sredstev

  Tehnični pregled in uporabno dovoljenje za objekte, za katero je izdano gradbeno dovoljenje:

  • Priprava vseh potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehničnega pregleda objekta,
  • Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt,
  • Udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje komisiji,
  • Kvalitetni pregled in končni obračun s predajo objekta,
  • Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda vseh pogodbenih del- Pridobitev uporabnega dovoljenja,
  • Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

  Super nadzor tehnično spremljanje investicije