NADZOR

   Gea-Consult: Grad Pišece
   Gea-Consult - nadzor
   NADZOR
   Strokovni nadzor:
   • Uvedba izvajalca v del
   • Organiziranje in izvajanje strokovnega nadzora za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter opremo ves čas izvajanja gradbenih del,
   • Strokovni nadzor nad gradnjo ter kontrola dodatnih del,
   • Nadzor nad izvajanjem del v skladu s potrjeno dokumentacijo, tehničnimi in posebnimi pogoji, zahtevano kvaliteto del (po Zakonu o graditvi objektov),
   • Preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov,
   • Sistematičen pregled z zbiranjem atestov in poročil, ki jih predloži izvajalec za opravljena dela ter vgrajene materiale,
   • Naročanje morebitnih potrebnih dodatnih atestov ter ukrepanje v zvezi s tem,
   • Koordinacija med naročnikom, projektantom, izvajalci, podizvajalci in pristojnim konservatorjem,…
   • Sodelovanje pri morebitnih intervencijskih posegih,
   • Skupaj z izvajalcem del pripraviti podrobnejši terminski in finančni plan, za spremljanje izvajanja del mora nadzor sestaviti ustrezno tabelo – terminski plan, kjer bo ažurno spremljana količinska in finančna realizacija del na objektu.
   • Operativno spremljanje terminskega in finančnega plana izvajanja del na objektu ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih in realizacija pripomb predstavnika naročnika,
   • Vodenje tedenskih koordinacij izvajalcev del, predstavnikov nadzora, investitorja in pristojnega konservatorja, ki se bo vršilo na lokaciji gradbišča, za kar izvajalec izdela zapisnik, ter za investitorja tedensko poročilo v katerem tekoče podaja informacije o poteku investicije
   • Izdelava poročil o izvedenih aktivnostih za investitorja

   Finančni nadzor:

   • Izvajanje finančnega nadzora,
   • Vse analize, potrebe v zvezi s finančnim nadzorom,
   • Količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in računov na osnovi finančnega plana, pogodbenih vrednosti in dejansko izvršenih del,
   • Potrjevanje situacij in posredovanje le-teh v potrditev naročniku in izplačilo, skladno z roki določenimi v pogodbi, ki jo je naročnik sklenil z izvajalcem GOI del Predložitev podatkov in dokumentov investitorju v izplačilo,
   • Predložitev podatkov in dokumentov investitorju za knjiženje osnovnih sredstev

   Tehnični pregled in uporabno dovoljenje za objekte, za katero je izdano gradbeno dovoljenje:

   • Priprava vseh potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehničnega pregleda objekta,
   • Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt,
   • Udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje komisiji,
   • Kvalitetni pregled in končni obračun s predajo objekta,
   • Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda vseh pogodbenih del- Pridobitev uporabnega dovoljenja,
   • Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

   Super nadzor tehnično spremljanje investicije