STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRINGA

   Gea-Consult: Grad Snežnik
   Gea-Consult: Dvorana Poden
   STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRINGA
   Svetovanje v fazi izbora izvajalca:
   • Svetovanje pri pripravi vsebinsko tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri postopku izvedbe javnega naročila za pridobitev izvajalca GOI del in opreme;
   • Svetovanje pri pripravi vsebinsko tehničnega dela razpisne dokumentacije za izbor izvajalca strokovnega nadzora v skladu z določili ZGO1-UPB1;
   • Sodelovanje s projektanti in naročnikom pri pripravi razpisne dokumentacije in prilog k razpisni dokumentaciji za izdelavo ponudb ter ostalih delov razpisne dokumentacije in uskladitev PZI projektov (predvsem z vidika identifikacije pomanjkljivosti in njihove odprave) ;
   • Sodelovanje pri tolmačenju razpisne dokumentacije in eventualnih vprašanj v razpisnem postopku;
   • Uvedba izvajalcev v delo.

   Svetovanje v fazi gradnje objekta:

   • Svetovanje in pomoč investitorju pri vodenju investicije;
   • Priprava in uskladitev terminskih in finančnih planov z izbranimi izvajalci;
   • Spremljanje terminskega plana realizacije investicije in ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj;
   • Predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, odpravo pomanjkljivosti in uskladitev odstopanj s ciljem preprečevanja tveganj za naročnika;
   • Izdelava posebnih poročil na zahtevo naročnika in mesečnih poročil z oceno stopnje gotovosti projekta in projekcijo do konca izvedbenih del;
   • Vsa potrebna strokovno svetovalna opravila, ki so v neposredni zvezi s popolnim dokončanjem in funkcioniranjem objekta;
   • Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni in izvajalni fazi projekta;
   • Sodelovanje pri primopredaji del in končnem obračunu

   Svetovanje v fazi pridobitve uporabnega dovoljenja in v času obratovanja objekta v prvih dveh letih garancijske dobe:

   • Svetovanje naročniku pri pregledu usklajenosti in pripravljenosti vseh potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehničnega pregleda objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja;
   • Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, certifikatov za opremo, izdelke in materiale, vgrajene v objekt, dokazila o pregledih in meritvah;
   • Udeležba na tehničnem pregledu in sodelovanje pri tolmačenju poteka gradnje komisiji;
   • Sodelovanje z nadzorniki pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnem pregledu;
   • Organiziranje in sodelovanje pri vodenju kakovostnega in količinskega pregleda in pri prevzemu objekta ter izvedbi obračuna izvedenih del in razpisane opreme (primopredaja);
   • Sodelovanje z nadzorniki pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu GOI del in opreme;
   • Sodelovanje pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij in pridobitev uporabnega dovoljenja;
   • Sodelovanje pri prenosu objekta v uporabo in vzdrževanje uporabniku oz. upravljavcu;
   • Sodelovanje pri pregledu in potrditvi tehnične dokumentacije.

   Sodelovanje in svetovanje pri drugih vprašanjih ter priprava dokumentacije:

   • Morebitna novelacija obstoječe investicijske
   • Sodelovanje pri pripravi vlog in poročil v primeru sofinanciranja izvedbe projekta iz Evropskih sredstev vključno z izdelavo ustrezne dokumentacije;
   • Sodelovanje pri poročanju in morebitnih kontrolah s strani ustreznih nadzornih EU in/ali Slo institucij;
   • Organizacija, nadziranje in spremljanje izdelave projektne dokumentacije PID in morebitne novelacije oziroma preprojektiranja že obstoječe projektne dokumentacije;
   • svetovanje in pomoč pri pridobivanju upravnih dovoljenj in soglasij.